برای آینده چه تصمیماتی دارید؟

در کتاب حاضر، مولف با برشماردن قوانین حاکم بر حوزه فعالیت‌های تجاری، به چگونگی تغییر آنها اشاره می‌کند، سپس رهنمودهایی برای استفاده از این تغییرات ـ در دست‌یابی به هدف مطلوب فراهم می‌آورد. این قوانین عبارت‌اند از” :پیش‌بینی و آینده‌نگری”، Read More …